Aminata do xooda dunbe (Early Readers)

1,097
B - Beginner Picture Books

Description

Written by Hazel Large
Published by SIL International

Kitaabi newonte : Aminata wa koronawirisin xibarun mukku, xa a ma faamuye kita i ya. A kanu xooda dunben ga da a sanpa a da a sinma ti koronawirisin wa i ragana. A maama da a haqilen taaxundi.