Aminata ni baloɲigɛ ki

203
B - Beginner Picture Books

Description

Written by Hazel Large
Published by SIL International

Aminata wa koronavirisi wu kaa logo, ga, sεε na, wu ya yi ɲahacε wε. Wu di fya, tεε lemu ni baloɲigε ki wa ba wu kori ge, wu akili na, na KOVIDI-19 naha wu co. Wu nulε wu di yi bεεri ɲahapaara wu mu.